STT Họ và Tên Học vị Vị trí công việc
1 Nguyễn Xuân Tám Thạc sĩ - Quản lý HSSV.
- Tuyển sinh.
- Bồi dưỡng ngắn hạn.
- Quan hệ doanh nghiệp.
2 Hồ Hoàng Phong Thạc sĩ - Kế hoạch học tập.
- Tuyển sinh.
3 Nguyễn Thị Hải Lý Cử nhân Thư viện - Văn thư giáo vụ

I. Chức năng

Bộ phận Quản lý Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc, quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế, quy định của Trường, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và thực hiện quan hệ doanh nghiệp trong việc triển khai chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

II.Nhiệm vụ

1.Phối hợp với các khoa, trung tâm, các đơn vị khác, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo.
2.Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh Chính quy, vừa làm vừa học, liên thông và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.
3.Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.
4.Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập.
5.Tổ chức các kì thi trong trường: thi học kì, thi tốt nghiệp.
6.Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.
7.Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.
8.Quản lí định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy.
9.Quản lí kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học đối với sinh viên.
10.Phối hợp với phòng ban, các khoa quản lí học phí của sinh viên.
11.Tổ chức quản lý HSSV ngoại trú.
12.Liên hệ các Cơ quan, Doanh nghiệp trong việc đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
13.Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường.
14.Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và học viên.
15.Quản lí nội dung Cổng thông tin cơ sở thuộc website của Trường.
16.Phối hợp quản trị phần mềm quản lí đào tạo.
17.Phối hợp bộ phận giáo viên thường xuyên cập nhật tài liệu mới, để bổ sung cho thư viện.