Trực tiếp quản lý Cơ sở Cần Thơ là Ban Giám đốc trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường, Cơ cấu Ban Giám đốc gồm có 3 người: 

+ Một Giám đốc phụ trách chung kiêm Phụ trách Đào tạo.
+ Một Phó Giám đốc phụ trách Giảng dạy.
+ Một Phó Giám đốc phụ trách Hành chính – Quản trị.

1. Công tác chuyên môn gồm 3 bộ phận:

+ Bộ phận Hành chính – Quản trị.
+ Bộ phận Quản lý Đào Tạo.
+ Bộ phận Giáo viên.

2. Công tác Đảng - Đoàn thể - Chính trị:

+ Chi bộ Cơ sở Cần Thơ trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.
+ Công đoàn Cơ sở Cần Thơ trực thuộc Công Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.
+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ sở trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.

3. Lĩnh vực hoạt động:

Cơ sở là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia, bên cạnh đó nhà trường thực hiện việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

CƠ CẤU NHÂN SỰ

 

Ban Giám Đốc :

 

Bộ phận giáo viên:
Xem chi tiết...
Bộ phận quản lý đào tạo:
Xem chi tiết...
Bộ phận hành chính quản trị:
Xem chi tiết...