TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí/hội thảo

Năm hoàn thành

1

Foreign Investment in Can Tho city Fact and Development Solution

ThS. Nguyễn Minh Tiến

Economic development magazine

2007

2

Lợi nhuận kế toán - thu nhập chịu thuế:
sự khác biệt và phương pháp kế toán,

ThS. Nguyễn Minh Tiến

Bản tin trường Cao đẳng Kinh tế
tài chính Vĩnh Long.

//

3

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP Cần Thơ

ThS. Nguyễn Minh Tiến

Tạp chí Thương mại. Số 28-2011

//

4

Nghiên cứu khoa học tại Cơ sở Cần Thơ: thực trạng và giải pháp

ThS. Nguyễn Minh Tiến

Hội thảo khoa học Trường

2011

5

Giảng viên trẻ với công tác nghiên cứu khoa học tại cơ sở Cần Thơ

Nguyễn Thị Uyên Thúy

//

//

6

Giải pháp nâng cao chất lựng dạy học môn tin học cho bậc trung cấp tại cơ sở Cần Thơ – trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại”

Nguyễn Thị Uyên Thúy

//

//

7

Những khó khăn trong công tác nghiên cứu khoa học tại Cơ sở Cần Thơ

Trương Thị Huyền Trang

//

//

8

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học tại Cơ sở Cần Thơ – Trường CĐKT Đối Ngoại

Phan Ngọc Châu

//

//

9

Nâng cao chất lượng đào tạo bậc TCCN tại Cơ sở Cần Thơ

ThS. Nguyễn Minh Tiến

//

//

10

Đổi mới phương pháp giảng dạy, thực tiển áp dụng cho môn tài chính doanh nghiệp

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh

//

//

11

Một số giải pháp nâng cao chất dạy và học môn kế toán tại Cơ sở Cần Thơ – Trường CĐKT Đối Ngoại

Phan Ngọc Châu

//

//

12

Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực cho môn học
nghiệp vụ ngoại thương

Trương Thị Huyền Trang

//

//

13

Kiểm tra đánh giá góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

Võ Thị Ngọc Quyên

//

//

14

Hiệu quả ứng dụng ICT và chất lượng giáo dục đào tạo tại Cơ sở Cần Thơ

ThS. Nguyễn Minh Tiến

Hội thảo khoa học Trường

2012

15

Những yêu cầu sư phạm cho một bài giảng bằng powerpoint

Nguyễn Thị Uyên Thúy

//

//

16

Những yêu cầu cần thiết để thiết kế giáo án điện tử

Trương Thị Huyền Trang

//

//

17

Ưu nhược điểm của ứng dụng ICT trong giảng dạy

Phan Ngọc Châu

//

//

18

Kinh nghiệm trong việc ứng dụng ICT vào nghiên cứu và giảng dạy

Huỳnh Thị Đoan Hạnh

//

//

19

Khảo sát mức độ nhận thức và ứng dụng Công nghệ thông tin (ICT) của GV và CBCNV cơ sở Cần Thơ, trường cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Võ Thị Ngọc Quyên-Hồ Hoàng Phong

//

//

20

Bài tham luận “Attitudes towards and motivation for learning General Business English”

Võ Thị Ngọc Quyên

Hội nghị Asia TEFL,
Philippines, lần thứ 11

//

21

FDI và tăng trưởng kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập

ThS. Nguyễn Minh Tiến

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 3. Hội nhập quốc tế: thành tựu và những vấn đề đặt ra. Trường Đại học Thương mại Hà Nội, Bremen university Germany, Trường Cao đẳng kinh tế Đối ngoại TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng

//

22

Các nhân tố hiệu ứng đến FDI ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Minh Tiến

Tạp chí Khoa học Thương mại số 62+63,
Trường Đại học Thương mại Hà Nội

//

23

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quá trình tuyển dụng nhân sự ở các doanh nghiệp tại Thành phố Cần Thơ

Vũ Xuân Tú

Hội thảo khoa học trường Đại học Cần Thơ

//

24

Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam

TS. Nguyễn Minh Tiến
(Đồng tác giả với PGS.TS Sử Đình Thành).

Tạp chí Phát triển kinh tế số 283
tháng 5/2014. Tr 21- 41.

2014

25

Các nhân tố quyết định dòng vốn FDI ở các nước châu Á

TS. Nguyễn Minh Tiến
(đồng tác giả với ThS. Nguyễn Văn Bổn

Tạp chí Khoa học,
Trường Đại học Cần Thơ
Số 31, tháng 5/2014. Tr 124-131.

//

26

Tác động của chính sách tài khóa lên lạm phát ở Việt Nam: phương pháp hồi quy GMM Arellano-Bond và PMG

TS. Nguyễn Minh Tiến

Tạp chí Khoa học Thương mại số 66,
Trường Đại học Thương mại Hà Nội..

//

27

Tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng.

TS. Nguyễn Minh Tiến

Tạp chí Khoa học Thương mại số 68
Trường Đại học Thương mại Hà Nội.

//

28

Tác động của các yếu tố vĩ mô lên kinh tế các nước cộng đồng Asean,

TS. Nguyễn Minh Tiến

Hội thảo quốc tế.
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

//

29

Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc nhận học sinh,sinh viên thực tập

ThS. Trương Thị Huyền Trang
ThS. Võ Thị Ngọc Quyên

Hội thảo khoa học Trường

//

30

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TT tốt nghiệp tại Cơ sở Cần Thơ – Trường cao đẳng kinh tế đối ngoại

Phạm Phú Thịnh

//

//

31

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng phỏng vấn xin việc
trong giai đoạn hiện nay

Vũ Xuân Tú

//

//

32

Nâng cao hiệu quả đào tạo kỹ năng mềm
tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.

TS. Nguyễn Minh Tiến
Nguyễn Xuân Tám

//

//

33

Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua dạy học theo dự án

Nguyễn Thị Uyên Thúy

//

//

34

Impact of FDI on Provincial Economic Growth in Vietnam.

TS. Nguyễn Minh Tiến

Journal of Economic Development
No.221, July 2014. P65-84.

 

35

he Impact of Fiscal Policy on Inflation in Vietnam
Method Arellano-Bond GMM regression and PMG

TS. Nguyễn Minh Tiến

Trade Science Review.
Volum 2, Number1, July 2014. P57-64.

 

36

Tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế các liên kết vùng Việt Nam

TS. Nguyễn Minh Tiến

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng
Số 102, tháng 9/2014. Tr 35 - 43.

 

37

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế Asean

TS. Nguyễn Minh Tiến

Hội thảo khoa học quốc gia

//

38

Phát triển chương trình đào tạo dựa theo năng lực trong bối cảnh hội nhập

TS. Nguyễn Minh Tiến

//

//

39

Tích hợp năng lực tiếng Anh với năng lực chuyên môn đối với sinh viên trong bối cảnh hội nhập

TS. Nguyễn Minh Tiến

//

//

40

Vận dụng tiếng Anh trong hội nhập của sinh viên tốt nghiệp cao đẳng
– Góc nhìn từ nhà tuyển dụng

ThS. Võ Thị Ngọc Quyên
ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh
ThS. Nguyễn Thị Uyên Thúy

Hội thảo khoa học quốc gia

2016

41

Tiếng Anh - Kỹ năng mềm không thể thiếu trong thời kỳ hội nhập

ThS. Phan Ngọc Châu
Nguyễn Thị Hoàng Yến

//

//

42

Giải pháp nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức đầu vào trong việc học ngoại ngữ

Hoàng Thị Sông Lam

//

//

43

: Phương pháp học kỹ năng nghe nói tiếng Anh tích cực chủ động

ThS. Đặng Kim Quốc Hùng

//

//

44

Xây dựng văn hóa học đường Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

ThS. Phan Ngọc Châu
Nguyễn Thị Hoàng Yến

Hội thảo khoa học Trường

//

45

Nâng cao văn hóa ứng xử học đường trường CĐKT Đối ngoại – cơ sở Cần Thơ

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh

//

//

46

Truyền thống và Hiện đại - Sự đan xen đồng điệu của văn hóa học đường tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Hoàn Hảo
Nguyễn Cẩm Nhiêm

//

//

47

Một số biện pháp giáo dục đạo đức sinh viên tại cơ sở Cần Thơ - Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

ThS. Phạm Phú Thịnh

//

//

48

Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, tính tất yếu của quy luật cung cầu trong hội nhập kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực

ThS.Nguyễn Cẩm Nhiêm
Nguyễn Hoàn Hảo

Hội thảo khoa học quốc gia

//

49

Tự đánh giá về kỹ năng mềm của sinh viên theo chuẩn đầu ra CDIO

ThS. Võ Thị Ngọc Quyên
ThS. Nguyễn Thị Uyên Thúy

//

//

50

Giảng dạy thực hành nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này cho các trường Cao đẳng ở Việt Nam

ThS.Nguyễn Cẩm Nhiêm
Nguyễn Hoàn Hảo

//

//

51

Giảng dạy thực hành nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này cho các trường Cao đẳng ở Việt Nam

TS. Nguyễn Minh Tiến

//

//

52

Tăng cường gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập

TS. Nguyễn Minh Tiến

//

//

53

Tổ chức công tác kế toán-thuế khi khởi nghiệp.

TS. Nguyễn Minh Tiến
Nguyễn Thị Huệ

//

//

54

Nhà trường - Doanh nghiệp sự hợp tác tất yếu trong thời kỳ hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN-AEC

ThS.Phan Ngọc Châu
Nguyễn Thị Hoàng Yến

//

 

55

Nâng cao tính cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hình thành cộng đồng kinh tế Asean_AEC

TS. Nguyễn Minh Tiến

Tạp chí ĐH Cửu Long số 2, tháng 6/2016

//

56

Giải pháp phát triển chợ nổi truyền thống ở TP Cần Thơ

TS. Nguyễn Minh Tiến

Tạp chí Khoa học Cần Thơ số tháng 6/2016

//

57

Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp – Nhu cầu cần thiết đối với sự phát triển của nhà trường

ThS.Trương Thị Huyền Trang
ThS.Nguyễn Thị Quế

Hội thảo khoa học quốc gia

//

58

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

ThS. Võ Thị Ngọc Quyên
ThS. Nguyễn Thị Uyên Thúy

//

2017

59

Những kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

ThS.Huỳnh Thị Đoan Hạnh
ThS.Trương Thị Huyền Trang

//

//

60

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại Cơ sở Cần Thơ - Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại

ThS.Phan Ngọc Châu
Nguyễn Thị Hoàng Yến

//

 

61

Cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong bối cảnh mới tại Cơ sở Cần Thơ, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

ThS. Phạm Phú Thịnh

//

//

62

Thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay

ThS.Huỳnh Thị Đoan Hạnh
ThS.Nguyễn Cẩm Nhiêm

//

//

63

Tiếp cận các biện pháp quản lý liên kết đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp theo mô hình CIPO

ThS.Trương Thị Huyền Trang
ThS.Phan Ngọc Châu
ThS.Nguyễn Thị Quế

//

//

64

CNTT - Trợ thủ đắc lực trong đổi mới, phát triển giáo dục của các trường Cao đẳng ở VN trong thời kỳ hội nhập

ThS.Nguyễn Cẩm Nhiêm
Nguyễn Hoàn Hảo

//

//

65

Kinh nghiệm huy động vốn phát triển hạ tầng giao thông theo hình thức hợp tác công tư

ThS.Trương Thị Huyền Trang

Hội Thảo KH Đề tài cấp TP (TP Cần Thơ)

//

66

Định hướng đổi mới đối với các trường cao đẳng khi chuyển sang hệ thống giáo dục nghề nghiệp

TS. Nguyễn Minh Tiến

Hội thảo khoa học quốc gia

//

67

Phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện bằng phương pháp lưu đồ tại các trường cao đẳng

TS. Nguyễn Minh Tiến

Hội thảo khoa học quốc gia

//

68

Tác động của hội nhập kinh tế đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

TS. Nguyễn Minh Tiến

Tạp chí Khoa học Cần Thơ số tháng 6/2017

//

69

Rào cản và động lực trong quan hệ Nhà trường – Doanh nghiệp và liên hệ Việt Nam

Hoàng Thị Sông Lam

Tạp chí Khoa học Đại học Trà Vinh

//

70

Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các DN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

TS. Nguyễn Minh Tiến
Dương Minh Hồng
(Cục thuế Vĩnh Long)

Tạp chí
Khoa học Cần Thơ

2018

71

Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Agribank chi nhánh Vĩnh Long.

TS. Nguyễn Minh Tiến
Phan Thị Trang Thư
(ĐH Cửu Long)

Tạp chí
Khoa học Cần Thơ

//

72

Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

TS. Nguyễn Minh Tiến,
Nguyễn Thị Huệ,
ThS. Trần Kim Hổ
(Phó Phòng Tổ chức, Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Tạp chí
Khoa học Cần Thơ

//

73

Nghiên cứu đề xuất giải pháp vượt rào cản kỹ thuật đối với một số mặt hàng nông sản của vùng Đông Nam Bộ sang thị trường Nhật Bản

ThS. Phạm Đình Cường (chủ biên)
TS. Nguyễn Minh Tiến
ThS. Võ Văn Khôi
PGSTS. Võ Phước Tấn
TS. Nguyễn Thanh Hùng

Đề tài cấp Bộ

//

74

Tầm quan trọng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác GVCN tại cơ sở Cần Thơ

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh
ThS. Hồ Hoàng Phong

Tọa đàm (Cấp:Cơ sở)

2019

75

Công tác cố vấn học tập tại CS Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn T Hoàng Yến
ThS. Võ Thị Ngọc Quyên
ThS. Trương Thị Huyền Trang

//

//

76

Tầm quan trọng của GVCN đến ý thức rèn luyện và học tập của sinh viên

ThS. Nguyễn Cẩm Nhiêm

//

//

77

Những kỹ năng cơ bản cần cho giáo viên chủ nhiệm bậc cao đẳng

ThS. Nguyễn Thị Quế
ThS. Trịnh Thị Tâm

//

//

78

Đánh giá những khó khăn trong công tác GVCN tại CS Cần Thơ, Trường CĐKT Đối Ngoại

ThS. Phạm Phú Thịnh

//

//

79

GVCN đối với hoạt động giáo dục và đào tạo – vận dụng tại CS Cần Thơ trường CĐKT Đối Ngoại

TS. Nguyễn Minh Tiến

//

//

80

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh
ThS. Trương Thị Huyền Trang

Hội thảo KH cấp cơ sở

//

81

Cách mạng công nghệ 4.0 trong giáo dục

Nguyễn T Hoàng Yến
ThS. Võ Thị Ngọc Quyên
ThS. Trương Thị Huyền Trang

//

//

82

Giảng dạy tiếng anh trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 – ứng dụng thực tiễn tại Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại -CS Cần Thơ

ThS. Nguyễn Thị Hồng Như
ThS. Hồ Hoàng Phong

//

//

83

Kết hợp rèn luyện kỹ năng mềm trong giảng dạy môn chính trị trong bối cảnh CMCN 4.0

ThS. Nguyễn Thị Quế
ThS. Trịnh Thị Tâm

//

//

84

Vai trò của giảng viên trong việc phát triển các kỹ năng cần thiết cho SV trong thời đại 4.0

ThS. Phạm Phú Thịnh

//

//

85

Đổi mới PP giảng dạy trong thời đại 4.0

TS. Nguyễn Minh Tiến

//

//

86

Thắp lửa khởi nghiệp cho SV VN, những thành công điển hình và bài học khởi nghiệp cho tương lai

ThS. Nguyễn Cẩm Nhiêm

Hội thảo KH cấp trường (ĐH Nam Cần Thơ)

//

87

Mối quan hệ giữa các yếu tố tài chính với sự gắn kết trong công việc của nhân viên tại các ngân hàng TMCP ở thành phố Cần Thơ

TS. Nguyễn Minh Tiến

Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, ISSN 2588-1221, số 4/2018.

//

88

Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ

TS. Nguyễn Minh Tiến

Tạp chí Khoa học Cần Thơ, ISSN 1859-025X, số 3/2018.

//

89

Analyzing the consumption activities of seafood enterprises in the Mekong Delta

ThS. Nguyen Thi Le
Huynh Thanh Nha
ThS. Vo Thi Ngoc Quyen

Tạp chí Công Thương (5/2019)

//

90

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ

TS. Nguyễn Minh Tiến

Tạp chí khoa học Cần Thơ, ISSN 1859-025x, số 2/2020.

2020

91

Researching the factors effecting the export performence of seafood enterprises in The Mekong Delta

ThS. Nguyễn Thị Lệ (Trường CĐKT Kỷ Thuật Cần Thơ);

Huỳnh Thanh Nhã (Trường ĐH Kỷ thuật Công nghệ Cần Thơ);

Nguyễn Thiên Phong (Trường Đại học Tây Đô);

Võ Thị Ngọc Quyên

Kuala Lumpur International MultidisciplinaryAcamedic Conference (KLIMAC2020);

eISBN: 978-967-17837-6-4 Kuala Lumpur, Malaysia

//

92

Làm thế nào để sinh viên có việc làm như ý muốn sau khi tốt nghiệp từ Cofer Cần Thơ

TS. Nguyễn Minh Tiến

Tọa đàm (Cấp:Cơ sở)

 

93

Điều kiện đủ cho hành trang tìm việc thành công

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh

//

 

94

Những yêu cầu đối với nguồn nhân lực khởi nghiệp trong cuộc cách mạng 4.0

ThS. Phạm Phú Thịnh

//

 

95

Nhận thức của sinh viên về khởi nghiệp nghiên cứu trường hợp Cơ sở Cần Thơ, trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại    

ThS. Võ Thị Ngọc Quyên

ThS. Trương Thị Huyền Trang

//

 

96

Kỹ năng mềm cần thiết cho nhân viên nhà hàng khách sạn

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

//

 

97

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

TS. Nguyễn Minh Tiến

 

 

98

Nâng cao chất lượng Thực tập tốt nghiệp trong bối cảnh dịch Covid - 19

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh

ThS. Võ Thị Ngọc Quyên

Hội thảo KH cấp cơ sở

 

99

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực tập cho SV Cơ sở Cần Thơ – Trường CĐKT Đối Ngoại

ThS. Trương Thị Huyền Trang

ThS. Hồ Hoàng Phong

 

 

100

Đánh giá của sinh viên về phương pháp dạy học tích cực

ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh

ThS. Võ Thị Ngọc Quyên

ThS. Trương Thị Huyền Trang

Hội thảo KH trường